Protecció de dades

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (des d'ara CCMC) tracta les dades personals de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD) i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets digitals (en endavant, la Llei), i disposa d’una Política de Protecció de Dades Personals, que es publica a continuació, incloent el Registre d’Activitats de Tractament de Dades Personals del CCMC de les seves funcions públiques, de conformitat amb l’article 31 de la Llei.

Responsable del Tractament de dades personals

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, NIF V 60147889, Passeig Bonanova, 47, 08017 Barcelona.

DPO

El CCMC disposa d’un Delegat en Protecció de Dades dpo@ccmc.cat

Finalitats del Tractament de dades personals

Manteniment del registre de col·legiats inscrits als respectius Col·legis de Metges de Catalunya, incloent un cercador a cada col·legi.
Qualsevol altre finalitat que se’n derivi en compliment de les funcions públiques i privades del CCMC.

Legitimació Tractament

  • Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’Exercici de Professions Titulades i dels Col·legis Professionals
  • Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals
  • Estatuts del CCMC, Resolució JUS /1910/2008 del Departament de Justícia de 12 de juny de 2008 (DOGC 5156 de 19.06.2008)
  • Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de Professions Sanitàries

Categoria de dades de caràcter personal tractades

De forma no limitativa les categories de dades de caràcter personal que són objecte de tractament seran les següents:

  • Dades identificatives i col·legials
  • Altres dades tipificades exigides legalment

Adequació i qualitat de les dades personals

Les dades personals que es facilitin hauran de ser veraces i actuals. Correspon a l’interessat comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Així mateix, el CCMC manifesta que les dades que es recullin i tractin són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats.

Conservació de les dades personals

Les dades personals d'accés públic que conformen el Registre de Col·legiats es conservaran després de la baixa de col·legiació durant tot el termini que preveu la Llei 9/1993, de 30 de setembre, sobre patrimoni cultural català.
Les dades personals facilitades quan es formuli una petició es conservaran durant el termini necessari per atendre-la i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment, d'acord amb la naturalesa de la petició formulada, procedint al bloqueig de les mateixes quan hagin deixat de ser pertinents per al compliment de la finalitat per a la qual van ser recollides. 

Cessió de les dades personals

No es preveuen cessions a excepció d’aquelles previstes legalment.

Drets de l'interessat i reclamacions

Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals davant del Responsable del tractament: Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, NIF V 60147889, per correu postal (Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona), per email dadespersonals@ccmc.cat. El CCMC disposa d'un Delegat en Protecció de Dades (dpo@ccmc.cat) qui resoldrà les reclamacions, dubtes o consultes que es plantegin pels interessats. També, pot presentar reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

Seguretat

El CCMC informa que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que doten de seguretat les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.