Demografia

L’anàlisi de la demografia mèdica i el seguiment de la seva evolució és essencial per conèixer i preveure les necessitats de professionals mèdics i del sistema sanitari, i dissenyar estratègies que permetin fer front a les necessitats del sistema sanitari.

L’envelliment de la població mèdica implica un repte important per al sistema sanitari: fer front al gran volum de jubilacions que estem vivint i viurem en els propers anys. Per altra banda, la feminització de la professió es consolida, un fet demogràfic que implica tenir presents les necessitats de conciliació que se’n deriven.

El CCMC compta amb 46.659 metges col·legiats, segons dades actualitzades a 31 de desembre de 2021. Un 46,52% dels metges col·legiats són homes i el 53,48% són dones. La mitjana d’edat és de 50,62 anys

En aquest espai podeu consultar les dades demogràfiques actuals dels col·legiats de Catalunya i, de manera individual, la demografia col·legial de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per especialitat, sexe i edat.

Piramide demogràfica del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Col·legiat per sexe

Col·legiats segons si disposen d’especialitat o no

Col·legiats segons província

Col·legiats segons lloc de naixement

Col·legiats del CoMB

Col·legiats del CoMG

Col·legiats del CoMLL

Col·legiats del CoMT