Deontologia

Codi de Deontologia

El codi de deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya inclou el conjunt de normes i principis ètics que han d’inspirar i guiar la conducta professional i la praxi mèdica.

Va ser aprovat a l'Assemblea de Metges de Catalunya celebrada al Palau de la Música Catalana el 16 de juny de 1997 i va ser actualitzat, prèvia presentació al 1r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya per acord del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de 24 de gener de 2005.

Durant el Congres de la Professió Mèdica del 10 de novembre 2016, celebrat a Girona, es va presentar una proposta d’actualització del Codi per adaptar-lo a les noves realitats socials i professionals que va ser sotmesa a votació per part del delegats presents. El grau d'acord respecte als temes que plantejaven el grup redactor va ser globalment d'entre un 85 i un 90%.

Les Comissions de Deontologia dels 4 col·legis de metges catalans van presentar al CCMC aquesta proposta d’actualització del Codi de Deontologia perquè iniciés els tràmits de modificació a partir dels temes plantejats per la comissió redactora i els plantejats en el 3r Congrés de la Professió Mèdica. 

Actualment, el Codi de Deontologia del CCMC es troba en procés de revisió i modificació.

El plenari del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va aprovar el mes de juny de 2019 la creació de la Comissió de Deontologia del CCMC, que està integrada pels presidents de les comissions homònimes dels quatre col·legis de metges de Catalunya (Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida).

La comissió de deontologia del CCMC està presidida per la Dra. Montserrat Esquerda Areste, del Col·legi de Metges de Lleida. Esquerda és metgessa especialista en Pediatria a l'Hospital Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida i directora general de l'Institut Borja de Bioètica (Universitat Ramon Llull).

La resta de membres de la Comissió de Deontologia del CCMC són el Dr. Josep Terés Quiles (CoMB), Dr. Joaquin Santiago Escribano Subias (Col·legi de Tarragona) i Dra. Núria Masnou Burallo (COMG).

Aquesta comissió exerceix com a òrgan tècnic, assessor i consultor del plenari del CCMC davant la necessitat creixent d'abordar i donar resposta als reptes bioètics i deontològics que contínuament es plantegen en l'evolució de l'exercici de la medicina, derivats de canvis socials, demogràfics, culturals, científics i tecnològics que es produeixen cada cop amb més rapidesa a tot el món.

Els quatre col·legis catalans mantenen les seves pròpies Comissions de Deontologia, que, juntament amb la del CCMC, comparteixen informació i coneixements per uniformar criteris i per coordinar accions i posicionaments.

Montserrat Esquerda

Projecte de modificació del Codi de Deontologia del CCMC

Segon tràmit d’informació pública

Com sabeu el Codi de Deontologia del CCMC es troba en procés de revisió i modificació amb  l’objectiu d’adaptar-lo als nous reptes de la professió.

Seguint el procediment establert, el Plenari del CCMC, en sessió de 20 de gener de 2021, va considerar les al·legacions rebudes en el tràmit d’informació pública del Projecte de modificació del Codi de Deontologia del CCMC, obert mitjançant anunci publicat al DOGC en data 28 d’octubre de 2019.

Atenent a la modificació substancial que, conseqüència de les al·legacions estimades, s’ha introduït en algunes normes del Projecte, i a la introducció d’altres normes de nova redacció, el Plenari del CCMC ha acordat sotmetre a un segon tràmit d’informació pública les normes que suposen un canvi substancial en el Projecte de modificació del Codi de Deontologia del CCMC ja presentat a informació pública.

Per això, es procedeix a l’obertura d’aquest segon tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes, perquè tots els col·legiats i les col·legiades tinguin coneixement de les noves normes i de les que han estat objecte de modificació substancial, i puguin formular les al·legacions i suggeriments que considerin convenients, exclusivament respecte de les normes que es sotmeten a informació en aquest tràmit.

De conformitat amb l’anunci publicat al DOGC, el termini finalitzarà el dia 8 d'agost de 2021.

El text de les normes que es sotmeten a aquest segon tràmit d’informació pública es pot consultar al web de cadascun dels quatre col·legis de metges de Catalunya. També es pot consultar a la seu del CCMC (Passeig de la Bonanova 47, Barcelona) o a la secretaria de cada Col·legi, prèvia identificació de la condició de col·legiat.

Les al·legacions es poden presentar:  

  • Per via electrònica:
    • Enviant el formulari del CCMC disponible al web de cada Col·legi.
    • Enviant un correu electrònic signat digitalment amb firma electrònica a: codideontologia2019@ccmc.cat
  • Mitjançant un escrit d’al·legacions adreçat al CCMC, que es pot presentar al seu registre (Passeig de la Bonanova 47, Barcelona) o al registre de cada Col·legi.
Accés pels col·legiats/des:
CoMB
CoMG
CoMLL
CoMT