Avís legal

Avís legal

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) és propietari dels noms de domini i pàgines d'Internet a les quals s'accedeix des del domini www.ccmc.cat i els altres dominis registrats al seu nom.

El CCMC és una corporació professional de dret públic, amb domicili a Barcelona, Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, NIF V 60147899. Inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat amb el número M-1. Els seus Estatuts consten inscrits en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 201, sent aprovats per Resolució JUS /1910/2008 del Departament de Justícia de 12 de juny de 2008 (DOGC 5156 de 19.06.2008). El seu àmbit d’actuació és circumscriu a tot el territori català i està integrat pels col·legis professionals de metges de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

El portal www.ccmc.cat és una eina de comunicació electrònica per a tots els col·legiats i també per als consumidors i usuaris per a consultar i accedir a informació col·legial. El portal posa a disposició dels consumidors, usuaris i també dels col·legiats, diversa informació relativa a normativa estatutària i deontològica, serveis d'acreditació de Formació Mèdica Continuada, accés a un cercador dels metges i metgesses i de les societats professionals inscrits als respectius Registres col·legials, entre d’altres.

Accés dels usuaris al lloc web

La pàgina web pot ser visitada lliurement pels usuaris a excepció d'aquells llocs que restringits que requereixen previ registre.

L'usuari es compromet a fer un bon ús del portal i s’obliga a no utilitzar-lo amb finalitats il·lícites, il·legals, lesives de drets o que puguin causar danys al propi portal o a tercers.

Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut d'aquest lloc web està subjecte a allò disposat a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els continguts (textos, imatges, interactius, material audiovisual) les marques, dissenys, logos, icones, software, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial, que formen part del Portal són propietat del CCMC o de tercers que han autoritzat el seu ús, i poden estar protegits, a més, per drets d’autor o de reproducció per part dels propietaris de copyright.

Està prohibida la reproducció i distribució pública dels continguts del lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa del CCMC.

L'ús indegut del contingut d'aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

Limitació de Responsabilitat

El CCMC declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés l’usuari a través d'aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Així mateix, el CCMC no es responsabilitza de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços que puguin incloure’s en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en el Portal no pot considerar-se en cap cas com una recomanació, tenint com a funció exclusiva la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar les dades d’aquest web. La decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecte a la voluntat dels usuaris d'accedir-hi.

Així mateix, el CCMC no es responsabilitza dels danys i perjudicis que eventualment es puguin ocasionar en el sistema dels usuaris del lloc web, per l’existència de virus o altres elements lesius que escapen del seu control.
El CCMC es reserva la facultat d'efectuar en tot moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la seva configuració i presentació.

Tractament de dades de caràcter personal

En facilitar les seves dades personals en els formularis de contacte, emails, etc, l'usuari autoritza expressament al CCMC per a tractar les seves dades personals amb la finalitat d'atendre les peticions, que en cada cas formuli donant compliment a les funcions legals i estatutàries del Consell i per informar-li, també, per mitjans electrònics o altres sobre assumptes i serveis del seu interès professional.

El responsable del tractament és el CCMC, amb NIF V60147889 i domicili en Passeig de la Bonanova 47, 08017 Barcelona.

Les dades es conservaran durant el termini suficient per atendre la seva petició i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, NIF V60147889, Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona, per correu postal, email dadespersonals@cmc.cat. El CCMC disposa d'un Delegat en Protecció de Dades, accessible a dpo@ccmc.cat. Pot, també, presentar reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

El CCMC ha implantat les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat per a procurar garantir la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant RGPD) i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets digitals.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el ccmc.cat  el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions legals.

Jurisdicció i Llei Aplicable

Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació i/o utilització d'aquest Portal, s'aplicarà la Llei Espanyola i es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.