Qui som

Missió

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) és una corporació de dret públic que integra i agrupa els quatre col·legis de metges de Catalunya (Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida) i té com finalitat la representació i defensa de la professió mèdica dins el seu àmbit territorial davant l’administració pública i la societat. És, per tant, l’òrgan de representació i coordinació d’aquest col·lectiu professional.

Funcions

Les funcions principals del CCMC són:
 • Col·laborar amb l’Administració i els poders públics en la reglamentació general de les condicions de l’exercici de la medicina i la permanència dels seus valors socials.
 • Ordenar, dins el marc que estableixen les lleis, i vigilar l’exercici de la professió.
 • Representar els interessos generals de la professió a Catalunya.
 • Vetllar perquè l’activitat professional del col·lectiu mèdic s’adeqüi als interessos dels ciutadans i, per tant, ajudar adonar la millor solució als problemes que afectin la salut pública a Catalunya.
Entre d’altres, li corresponen altres funcions més específiques com ara:
 • Coordinar els col·legis professionals que l’integren: CoMB, COMT, COMG i COMLL.
 • Representar i defensar la professió dins l’àmbit territorial de Catalunya.
 • Recollir i elaborar les normes deontològiques i de bones pràctiques comunes a la professió.
 • Conèixer tots els conflictes que puguin suscitar-se entre els diferents col·legis professionals que l’integren i resoldre’ls.
 • Exercir les funcions disciplinàries en relació amb els membres dels òrgans de govern dels col·legis, així com les que puguin deduir-se en aquesta matèria dels membres dels Consell de Col·legis.

Junta de govern

Dr. Jaume Padrós
Dr. Jaume Padrós
President Medicina Familiar i Comunitària i Medicina del Treball
Dr. Ramon Mur Garcés
Dr. Ramon Mur Garcés
Vicepresident Medicina Familiar i Comunitària
Dra. Elvira Bisbe
Dra. Elvira Bisbe
Secretària Anestesiologia i reanimació
Dr. Josep Maria Benet
Dr. Josep Maria Benet
Tresorer Medicina Familiar i Comunitària
Dr. Josep Vilaplana Birba
Dr. Josep Vilaplana Birba
Vocal Anestesiologia i reanimació
Dr. Sergi Boada Pié
Dr. Sergi Boada Pié
Vocal Anestesiologia i reanimació
Dra. Carme Busquets Julià
Dra. Carme Busquets Julià
Vocal Anestesiologia i reanimació
Dr. Manuel Carasol Ferrer
Dr. Manuel Carasol Ferrer
Vocal Medicina Familiar i Comunitària
Dr. Sebastià Barranco Tomàs
Dr. Sebastià Barranco Tomàs
Vocal Salut Pública

Dr. Marc Soler i Fàbregas, coordinador executiu del CCMC

Sr. Ignasi Pidevall Borrell, director jurídic del CCMC

Juntes de govern de cada col·legi

Junta de Govern del CoMB
Junta de Govern del CoMG
Junta de Govern del CoMLL
Junta de Govern del CoMT